News Center  1999-1995

Staffrepresentatives of Manufacturing Department One: ZongweiMa, Jun Zhang, Caixia Ma, Kunpeng Wang, Shuqing Ma.

Staffrepresentatives of Manufacturing Department Two:ShileiZhang, Xianchun Dong, Xiaoqian Zhang, Peigang Ma, Cai Ma, XueyongZhao

Staff representatives of AssetFinance Department: Mingqiang Liu, Zhenrui Ma.

Staff representatives of QualityControl Department: Qinyong, Wang, Lijie Shi,Zongqing, Ma.

Staff representatives ofManagement Department: Congna Jiang, Mingyi Cui, Junhua Yang, Xijin Zhou.

Staff representatives of MotorDepartment: Yuguo Wang, Lixiang Zhao.

Staff representatives of Tech & Sales Department: Yanqiang Qu, Ning Wang, Jingbo Gao.Contact now,technology creat value.0532.88703457